Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers en Omgeving

Home

 

Stichting behoud leefbaarheid Molenakkers en omgeving is een belangengroep voor inwoners van het Landbouwontwikkelingsgebied Molenakkers en omgeving. Wij hebben onze groep opgericht toen bleek dat er plannen waren om in onze leefomgeving een mestverwerkingsfabriek op te richten. Later bleek dat buiten deze mestverwerkingsfabriek ook de bedoeling was, dat grote intensieve veehouderijbedrijven zich in onze buurt konden vestigen en aanwezige bedrijven door konden groeien tot bedrijven met een bouwblok van 3 hectare. Hier zouden zeer grote aantallen varkens, kippen, kalveren en andere dieren gehouden gaan worden.

Deze ontwikkelingen waren voor ons ondenkbaar, mede omdat het gebied aangemerkt was als belangrijk cultuurhistorisch gebied met bolle akkers. Dit gebied kwam volgens de bestemming niet in aanmerking voor dergelijke agro-industrieel gebruik.

Tegen de plannen van de overheid hebben wij ons hevig verzet, echter, het door ons gewenste resultaat hebben wij niet bereikt. Het gebied Molenakkers is inmiddels in gebruik genomen als LOG. Gemeente Oisterwijk heeft een pilot-functie aanvaard, dit om grote subsidies binnen te halen.

Je zou verwachten dat als het gebied een pilot-functie heeft, de gemeente extra alert is op de inrichting ervan, maar niets is minder waar. De bedrijven zijn rijkelijk tegemoet gekomen met vergunningen, zelfs een varkensflat is al opgericht. Van de beloofde aanplant en inpassing in de omgeving is niets terecht gekomen. Evenals het aangekondigde Landschapsontwikkelingsplan. De geurnorm is vastgesteld op 14, dat wil zeggen dat de bedrijven vrijwel onbeperkt stank uit kunnen stoten, terwijl ons is voorgehouden dat dit met gebruik van moderne apparatuur niet nodig zou zijn.

Laat duidelijk zijn dat wij niet tegen boerenbedrijven zijn, we wonen immers in een agrarisch gebied. We zijn voorstander van kleinschalige gezinsbedrijven. Het is jammer dat door de ontwikkelingen 2 kampen zijn ontstaan, dit is volgens ons echter het gevolg van het beleid van de overheid. 


Wat willen we bereiken?

Wat we hebben bereikt is dat er in de Heuvelstraat geen omschakeling mogelijk is van extensieve naar intensieve veehouderij. Verder willen we in de nabije toekomst bereiken: 

In een goede samenwerking met het gemeentebestuur, met de ons goed gezinde politieke partijen Pro en Gemeentebelangen werken aan:

  • Een betere leefomgeving;

  • Het nakomen door de gevestigde agro-industrie van de afspraken op het gebied van luchtwassing, aanplant en inpassing in de omgeving enz.;

  • Eerlijke kansen voor gevestigde gezinsbedrijven;

  • Werken aan de uitvoering van het beloofde landschapsontwikkelingsplan;

  • Beperken van verkeersoverlast;

  • Kritisch volgen van de overheid en megabedrijven t.a.v. vergunningverlening, milieucontroles en handhaving;

  • Beperken van het LOG tot de grote intensieve veehouderijbedrijven in het hart van de Molenakkers. De Heuvelstraat en Broekzijde moeten uit het LOG!